TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM -1 DERNEĞİN ADI, AMACI, FAALİYETLERİ
MADDE 1: Derneğin Adı: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’dir. Merkezi Ankara’da dır. Başka yere nakledilemez.
MADDE 2: Amacı: Askerlik mesleğine ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamaktır.
MADDE 3: Bu Tüzüğün uygulanmasında;
a. Harp malûlü: Kendilerine harp malûlü aylığı bağlanmış olanlar,
b. Vazife malûlü: Kendilerine vazife malûlü aylığı bağlanmış olanlar,
c. Şehit Dul ve Yetimi:
(1) Savaşta ve savaşa hazırlık döneminde her türlü düşman silahı tesiriyle.
(2) Barışta, olağanüstü durumlarda, askeri hareket gerektiren iç tedip ve sınır çatışmalarında görevin sebep ve etkisi sonucu ölen veya yaralanıp tedavi sırasında ölenlerin dul eşleri ile kendilerine yetim aylığı bağlanan çocukları, anne ve babasını,
ç. Üye: Derneğe kaydını yaptırmış ve Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olanları ifade eder.
MADDE 4: Faaliyetleri: Dernek amacına ulaşmak için Demokrasiye, Cumhuriyete, Atatürk İlkelerine, İnkılâplarına yürekten bağlı, İnsan Hak ve Hürriyetlerine saygılı olarak aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
a. Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak,
b. Muhtaç üyelere imkan nispetinde yardımcı olmak,
c. Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak,
ç. Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek tekliflerini hazırlamak ve takip etmek,
d. Mali İmkanlar Nispetinde: Bakım ve Huzurevleri, Misafirhane ve Lokal gibi tesisler kurmak veya mevcutlarından yararlanmak. Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için kuruluşlarla temasta bulunmak, e. Şehidi, Harp ve Vazife Malûlünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı korumak,
f. Milli duyguları yükseltecek Vatan sevgisini pekiştirecek, görev bilincini kökleştirecek konuşma, yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak,
g. Protokol ve merasimlerde Derneği temsil etmek,
ğ. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı ile amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek,
h. Yayın Organları (TRT, Haber Ajansları, Gazeteler vs.) ile yakın ilişki kurmak; Dergi, haber Bülteni neşretmek, Basın Toplantıları yapmak,
i. Benzer ve Sosyal ve amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak,
j. Uluslararası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini Dernekler Kanunu hükümlerine göre yürütmek,
k. Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir sağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak,
I. Kanuna uygun yardımlaşma sandığı kurmak,
m. Ölen üyelerin, Genel Kurmay Başkanlığının konu ile ilgili yönetmeliği hükümlerine göre Askeri Merasimle defin için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmak.
BÖLÜM – II
UMUMİ HÜKÜMLER
MADDE 5: Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 2847 sayılı Kanuna göre kurulmuş olup, bu Kanunun 7 nci Maddesi hükmüne göre Kamu Yararına çalışan bir dernektir.
MADDE 6: Dernek, Dernekler Kanununda dernekler için yasaklanan faaliyetlerde bulunmaz.
MADDE 7: Dernek organlarında görev alan üyeler (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kuralları, Başkan ve Üyeleri) fahri olarak çalışırlar. Ancak bu kişilere görevlerinin icap ettirdiği hallerde Tüzüğün 56 ncı Maddesi doğrultusunda ödeme yapılır.
MADDE 8: Demek organlarında görev alacaklar ile ilgili sınırlamalar:
a. Okuma, yazma bilmeyenler Dernek organlarında görev alamazlar. Seçilenler istifa etmiş sayılır.
b. ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlar Genel Merkez ve Şubelerin aynı organlarında bir arada veya değişik organlarda ayrı ayrı görev alamazlar.
c. Hiçbir üye hem kayıtlı bulunduğu şube hem de Genel Merkezin aynı veya değişik organlarında görev alamaz. Bu sebeple şube organlarında her hangi birinde görevli bir üye ayrıca Genel Merkez Kurulunca Genel Merkez organlarından birine seçilmesi ve bu görevi kabul etmesi halinde şube organında görevinden istifa etmiş sayılır.
ç. Genel Merkez ve Şube organlarına seçilerek hizmet kabul edenler, ayrıca dernekte ücretli olarak istihdam edilemez. MADDE 9: Demek, Dernekler Kanununa uygun olarak tüzel kişiliğe ait olmak üzere, her türlü menkul ve gayrimenkul mal edinmeye, bunları satmaya ve her türlü hukuki tasarrufa sahiptir.
BÖLÜM-III
ÜYELİK
MADDE 10: Demek üyeliği, üye ve fahri üye olmak üzere iki çeşittir.
MADDE 11: Kanunlar ve Tüzüğün üye olmasını önlediği kişiler dışında Harp ve Vazife Malûlleri; Hayatta iken eşleri, ölümleri halinde dul ve yetimleri ile şehitlerin dul ve yetimleri derneğe üye olabilirler. MADDE 12: Üye olmak isteyenler Demek Şube Başkanlıklarına başvururlar. Şube Yönetim Kurulları, nitelik belgesi ve dilekçesinin alınmasından itibaren 30 gün içinde incelemelerini yapar, üyeliğe kabul veya red kararı dilekçe sahibine yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulları, üyelik için başvuranlar hakkında tahkikat yapmaları için Demek üyelerine görev verebilir. MADDE 13: Üyeliğe kabul edilen dilekçe sahibi en geç bir ay içinde taahhütnamesini imza ederek giriş yılının aidatını peşin olarak öder. Kendisine bu işlemleri için bir ay içinde yapılması bildirilen aday üye özürsüz olarak bir ay sonuna kadar bunu yapmazsa, isteğinden vazgeçmiş sayılır. MADDE 14: Kanunların Demeklere üye olmayı önlediği hallerden başka: a. Türklüğe, Vatana, bayrağa, ATA-TÜRK’e hakaretten hükümlü olanlar, b. ATATÜRK İlkelerine, İnkılaplarına, Demokrasiye, Cumhuriyete, İnsan Hak ve Hürriyetlerine saygı göstermeyenler, bunlara karşı oldukları şüphesi uyandıranlar, c. Sapık İdeolojilere, aşırı uçlara, bölücü akımlara yakın ve yatkın olanlar, ç. Türk Silahlı Kuvvetlerine, Şehitlere, Harp ve Vazife malûllerine, milli inanç ve değerlere saygılı olmayanlar, d. Geçmişte Dernek aleyhine çaba ve çalışmaları tespit edilenler, üyeliğe kabul edilemez. MADDE 15: Üyeliğe kabul edilen kişi hakkında şubece düzenlenecek kimlik belgesi üyeye verilir. Kimlik kartı verilen üyelerle, üyelikten çıkarılanlar bir liste halinde her üç ayda bir Genel Merkeze gönderilir. MADDE 16: Üyelik Hak ve Yükümlülükleri: a. Haklar: Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin; (1) Dernek faaliyetlerine katılma hakkı, (2) Kayıtlı oldukları Şubelerin Genel Kurullarında söz, seçme ve seçilme hakkı, (3) Genel Merkez Genel Kuruluna delege olarak seçilme hakkı, (4) Dernekçe sağlanacak menfaatlerden faydalanmak hakkı vardır. b. Yükümlülükler: Her üye; (1) Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermek, (2) Derneğin Tüzüğüne uymak, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, (3) Taahhüt ettikleri aidatları ödemek zorundadır. MADE 17: Üyelikten çıkma ve çıkarılma: a. Kendiliğinden: Tüzüğün 12 nci maddesinde belirtilen üye olma niteliklerine haiz olmadıkları tespit edilen ya da bu nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. b. Çıkma: Geçmiş yılların aidatını ödemek, derneğe mal, para, belge ve kayıtlarını teslim edip zimmetten kurtulma şartı ile, her üye dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Üye- likten çıkma isteği Şube Başkanlıklarına yazılı olarak bildirilir. c. Çıkarılma: Tüzüğün 38 nci maddesinde belirtilen Disiplin Kuruluna verilmeyi icap eden hallerde Disiplin Kurulunun vereceği karar ile üyelik aidatının ödenmemesi halinde üyelikten çıkarılma söz konusu olur. ÜYE AİDATI: MADDE 18: a. Derneğe kayıtlı üyelerin yıllık üye aidatları 20.000.000 TL. dır. Genel Merkez Genel Kurulu, gerektiğinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna bu miktarı bir katına kadar artırma yetkisi verebilir. Üyeler arasında ayrım yapmaksızın aidatlar eşit olarak alınır. Üyeler aidatlarını her yılın NİSAN ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdürler. b. Taahhüt ettiği yıllık aidatını üst üste iki yıl ödemeyen üyeye birikmiş aidatlarını ödemesi iadeli taahhütlü mektupla ihtar edilir. İhtarın tebliğinden itibaren bir ay içinde borcunu ödemeyen veya özrünü bildirmeyen üyenin kaydının silinmesi veya özrünün kabulü hususunda şube yönetim kurulu karar verir. Bu şekilde kaydı silinen üye, geçmiş ve birikmiş aidatlarını ödemesi halinde şube yönetim kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir. FAHRİ ÜYELİK: MADDE 19: Dernek ve üyelerine maddi ve manevi büyük yardım ve hizmetleri geçenlere şubelerin teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ilgilinin izni alındıktan sonra, fahri üyelik payesi ve belgesi verilir. Fahri üyeler, bu maksat için özel olarak açılacak kayıt defterine işlenir. Fahri üyeler aidat ödemekle yükümlü olmayıp diledikleri takdirde ödeyebilirler. Genel Kurul toplantılarında söz hakkına sahip olmakla beraber oylamaya katılamazlar. BÖLÜM-IV DERNEĞİN ORGANLARI VE KURULUŞU MADDE 20: Demeğin Organları ve Kuruluşu: a. Organlar; (1) Genel Kurul, (2) Yönetim Kurulu, (3) Denetleme Kurulu, (4) Disiplin Kurulu, b. Kuruluş (1) Genel Merkez, (2) Şubeler. GENEL MERKEZ GENEL KURULU: MADDE 21: Genel Merkez Genel Kurul toplantıları Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki çeşittir. Toplantılar Ankara’da yapılır. a. Genel Merkez Olağan Genel Kurul üç yılda bir MAYIS ayında toplanır, Genel Merkez Genel Kurulu, zorunlu nedenlerle Genel Kurul toplantılarını bir ay evvel veya sonraya alabilir. Genel Merkez Genel Kurulu toplantı tarihini en geç üç ay evvel Şubelere bildirir. b. Olağanüstü Genel Kurul: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki hallerde yapılır. (1) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile, (2) Genel Merkez Denetleme Kurulu kararı ile, (3) Derneğe kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı isteği ile, (4) Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde. Son halde Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu, son Olağan Genel Kurul delegeleri ile yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, karar tarihinden veya isteme ıttılaından itibaren 30 gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Bu süre sonuna kadar çağrı yapılmazsa, Denetleme Kurulu veya Toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla gö-revlendirilir. MADDE 22: Genel Merkez, Genel Kurulu aşağıdaki delegelerden oluşur: a. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, b. Şube başkanları, Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Şubelerin Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri, c. Kurucu Üye ve Fahri Üyeler: (Genel Kurul toplantısının başlayabilmesi için kanunda öngörülen çoğunluk bakımından yoklamaya dahil değildirler.) Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri kayıtlı bulundukları şube genel kurullarınca delege seçilmemiş olsalar dahi, Genel Merkez Genel Kurulunda hazır bulunurlar. Ancak, bu takdirde oy hakkına sahip olmadıkları gibi imzalı delege yoklamasına da dahil edilmezler. MADDE 23: Genel Merkez Genel Kurul toplantılarına katılacak Şube delegelerinin seçimi aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır. Genel Kurulda oy sahibi üye sayısı ne olursa olsun Şube Başkanı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden başka, mevcudu yüzde fazla olan Şubeler bu delegelerden başka beher fazla yetmiş beş üye için ayrıca birer delege daha seçer. Artık üye sayısı otuz ve daha fazla olursa yetmiş beş kabul edilir. MADDE 24: Genel Merkez Yönetim Kurulu tüzük hükümlerine göre Genel Kurula katılmaya hakkı olanların Adı, Soyadı ve Sıra Numaraları yazılı ve imza yerleri bulunan listelerini hazırlar. Genel Kurula katılmaya hakkı olanlar, en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteyle veya yazılı ya da elektronik posta ile ikinci bir bildirim yapılarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. MADDE 25: Genel Merkez Genel Kurulu, salt çoğunluğun huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Merkez Genel Kurulu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. MADDE 26: Toplantının Yapılış Usulü: a. Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeler, isim listesindeki adlar hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Bu yazılı yoklamaya göre yeter sayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir. Toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. b. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki sekreter seçilir. Genel Başkan,Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulunda olanlar ile delege olmayanlar divana seçilemezler. c. Genel Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10′u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ç. Gündemin kabulünden sonra, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından sunulan Hesap Raporu (Bilanço ve Kat’i Hesap Cetveli) ile gelecek döneme ait üç yıllık Tahmini Bütçe ve Genel Kurula sunulan yazılı dilekçeleri incelemek üzere üç ile beş kişiden müteşekkil komisyonla seçilir. Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının Çalışma Raporları ile Hesap Komisyonu Raporu okunup müzakere edildikten sonra Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası ayrı ayrı olmak üzere oya sunulur. Gündemdeki bütün maddeler sıra ile müzakere edilerek karara bağlanır. d. Toplantının sonunda Başkan, Yardımcısı ve Sekreterler tutanak ve belgelerin her sayfasını imzalayarak, imza mukabilinde yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim eder. GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: MADDE 27: Genel Merkez Genel Kurulu Demeğin en yüksek organı olup, Dernekle ilgili her hususta kanunlara aykırı olmayan kararları almaya yetkilidir. Genel olarak, görev ve yetkileri şunlardır. a. Başkanlık Divanının çalışma komisyonlarını Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedeklerini seçmektir. Üyesi bulunduğu yurt içi Federasyonunun Genel Kurul Toplantılarında Derneği temsil edecek derneğin üyeleri seçmek veya bu k