TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM-l DERNEĞİN ADI, AMACI, FAALİYETLERİ MADDE 1 : Derneğin Adı: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'dir. Merkezi Ankara'dadır. Başka yere nakledilemez. MADDE 2 : Amacı: Askerlik mesleğine ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamaktır. MADDE 3 : Bu Tüzüğün uygulanmasında; a. Harp Malulü: Kendilerine harp malulü aylığı bağlanmış olanlar, b. Vazife Malulü: Kendilerine vazife malulü aylığı bağlanmış olanlar, c. Şehit Dul ve Yetimi: Savaşta ve savaşa hazırlık döneminde her türlü düşman silahı tesiriyle Barışta, olağanüstü durumlarda, askeri harekât gerektiren iç tedip ve sınır çatışmalarında görevin sebep ve etkisi sonucu ölen veya yaralanıp tedavi sırasında ölenlerin dul eşleri ile çocukları, anne ve babasını, ç. Üye: Derneğe kaydını yaptırmış ve Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olanları ifade eder, MADDE 4 : Faaliyetleri : Dernek amacına ulaşmak için Demokrasiye, Cumhuriyete, Atatürk ilkelerine, inkılaplarına yürekten bağlı, insan Hak ve Hürriyetlerine saygılı olarak aşağıdaki konularda faaliyet gösterir. a. Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak. b. Muhtaç üyelere imkan nispetinde yardımcı olmak, c. Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, ç. Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek tekliflerini hazırlamak ve takip etmek d. Mali imkanlar Nispetinde; Bakım ve Huzurevleri, Misafirhane ve Lokal gibi tesisler kurmak, veya mevcutlarından yararlanmak. Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla temasta bulunmak. e. Şehidi, Harp ve Vazife Malulünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı korumak. f. Millî duyguları yükseltecek Vatan sevgisini pekiştirecek, görev bilincini kökleştirecek konuşma, yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak. g. Protokol ve merasimlerde Derneği temsil etmek. ğ. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek. h. Yayın Organları (TRT, Haber Ajansları, Gazeteler vs.) ile yakın ilişki kurmak; Dergi, Haber Bülteni neşretmek, Basın Toplantıları yapmak, ı. Benzer ve Sosyal amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak, i. Uluslararası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini Dernekler Kanunu hükümlerine göre yürütmek. j. Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir sağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak, k Kanuna uygun yardımlaşma sandığı kurmak, BÖLÜM - II UMUMİ HÜKÜMLER MADDE 5 : Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 2847 sayılı Kanuna göre kurulmuş olup, bu Kanunun 7’nci Maddesi hükmüne göre Kamu Yararına çalışan bir dernektir. MADDE 6 : Dernek, Dernekler Kanununda dernekler için yasaklanan faaliyetlerde bulunmaz. MADDE 7 : Dernek organlarında görev alan üyeler ( Yönetim, Denetleme ve Yüksek Disiplin / Disiplin Kurulları, Başkan ve Üyeleri) fahri olarak çalışırlar. Ancak bu kişilere görevlerinin icap ettirdiği hallerde Tüzüğün 56’ncı Maddesi doğrultusunda, ödeme yapılır. MADDE 8 : Dernek organlarında görev alacaklar ile ilgili sınırlamalar: a. Okuma yazma bilmeyenler Dernek organlarında görev alamazlar. Seçilenler istifa etmiş sayılır. b. İkinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlar Genel Merkez ve Şubelerin aynı organlarında bir arada veya değişik organlarda ayrı ayrı görev alamazlar. 2847 sayılı Kanunda sayılan Dernekler ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hariç, tüzüklerinde aynı amaca hizmet ettiği belirtilen dernekler ile şehit yakınları ve gaziler tarafından kurulan vakıfların organlarında görevli olanlar Derneğe üye olamazlar. c. Hiçbir üye hem kayıtlı bulunduğu şube hem de Genel Merkezin aynı veya değişik organlarında görev alamaz. Bu sebeple şube organlarında her hangi birinde görevli bir üye ayrıca Genel Merkez Kurulunca Genel Merkez organlarından birine seçilmesi ve bu görevi kabul etmesi halinde şube organındaki görevinden istifa etmiş sayılır. ç. Genel Merkez ve Şube organlarına seçilerek hizmet kabul edenler, ayrıca dernekte ücretli olarak istihdam edilemez. MADDE 9 : Dernek, Dernekler Kanuna uygun olarak tüzel kişiliğe ait olmak üzere, her türlü menkul ve gayri menkul mal edinmeye, bunları satmaya ve her türlü hukuki tasarrufa sahiptir. -2- BÖLÜM - III ÜYELİK MADDE 10 : Dernek üyeliği, üye ve onursal üye olmak üzere iki çeşittir. MADDE 11 : Kanunlar ve Tüzüğün üye olmasını önlediği kişiler dışında Harp ve Vazife Malulleri; hayatta iken eşleri, ölümleri halinde dul ve yetimleri ile şehitlerin dul ve yetimleri derneğe üye olabilirler. MADDE 12 : Üye olmak isteyenler Dernek Şube Başkanlıklarına başvururlar. Şube Yönetim Kurulları, nitelik belgesi ve dilekçesinin alınmasından itibaren 30 gün içinde incelemelerini yapar, üyeliğe kabul veya red konusunda karar verirler. Bu karar, karar defterine işlenir. Üyeliğe kabul veya red kararı dilekçe sahibine yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulları, üyelik için başvuranlar hakkında tahkikat yapmaları için Dernek üyelerine görev verebilir. MADDE 13 : Üyeliğe kabul edilen dilekçe sahibi en geç bir ay içinde taahhütnamesini imza ederek giriş yılının aidatını peşin olarak öder. Kendisine bu işlemleri için bir ay içinde yapılması bildirilen aday üye özürsüz olarak bir ay sonuna kadar bunu yapmazsa, isteğinden vazgeçmiş sayılır. MADDE 14 : Kanunların derneklere üye olmayı önlediği hallerden başka; a. Türklüğe, Vatana, Bayrağa, ATATÜRK’e hakaretten hükümlü olanlar, b. ATATÜRK ilkelerine, inkılaplarına, Demokrasiye, Cumhuriyete, insan Hak ve Hürriyetlerine saygı göstermeyenler, bunlara karşı oldukları şüphesini uyandıranlar, c. Sapık ideolojilere, aşırı uçlara, bölücü akımlara yakın ve yatkın olanlar, ç. Türk Silahlı Kuvvetlerine, Şehitlere, Harp ve Vazife malullerine, milli inanç ve değerlere saygılı olmayanlar, d. Geçmişte Dernek aleyhine çaba ve çalışmaları tespit edilenler, 2847 sayılı Kanunda sayılan Dernekler ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hariç, tüzüklerinde aynı amaca hizmet ettiği belirtilen dernekler ile şehit yakınları ve gaziler tarafından kurulan vakıfların organlarında görevli olanlar Derneğe üye olamazlar. MADDE 15 : Üyeliğe kabul edilen, kişi hakkında şubece düzenlenecek kimlik belgesi üyeye verilir. Kimlik kartı verilen üyelerle üyelikten çıkarılanlar bir liste halinde her üç ayda bir Genel Merkeze gönderilir. MADDE 16 : Üyelik Hak ve Yükümlülükleri: a. Haklar: Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin; (1) Dernek faaliyetlerine katılma hakkı, (2) Kayıtlı oldukları Şubelerin Genel Kurullarında söz, seçme ve seçilme hakkı, (3) Genel Merkez Genel Kuruluna delege olarak seçilme hakkı, (4) Dernekçe sağlanacak menfaatlerden faydalanma hakkı vardır. b. Yükümlülükler: Her üye; (1) Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermek, (2) Derneğin Tüzüğüne uymak, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, (3) Taahhüt ettikleri aidatları ödemek zorundadır. MADDE 17 : Üyelikten çıkma ve çıkarılma: a. Kendiliğinden: Tüzüğün 12’nci maddesinde belirtilen üye olma niteliklerine haiz olmadıkları tespit edilen ya da bu nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. b. Çıkma: Geçmiş yılların aidatını ödemek, derneğe mal, para, belge ve kayıtlarını teslim edip zimmetten kurtulma şartı ile, her üye dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Üyelikten çıkma isteği Şube Başkanlıklarına yazılı olarak bildirilir. c. Çıkarılma: Tüzüğün 38’inci maddesinde belirtilen Disiplin Kuruluna verilmeyi icap eden hallerde Yüksek Disiplin / Şube Disiplin Kurulunun vereceği karar ile üyelik aidatının ödenmemesi halinde üyelikten çıkarılma söz konusu olur ÜYE AİDATI : MADDE 18 : a. Derneğe Kayıtlı üyelerin yıllık üye aidatı Genel Merkez Yönetim Kurulunca mevcut ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak her yıl Aralık ayında belirlenir. Gerektiğinde Genel Merkez Yönetim Kurulunun bu miktarı bir katına kadar artırma yetkisi vardır. Üyeler arasında ayrım yapılmaksızın aidatlar eşit olarak alınır. Üyeler aidatlarını her yılın NİSAN ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdürler. b. Taahhüt ettiği yıllık aidatını üst üstte iki yıl ödemeyen üyeye birikmiş aidatlarını ödemesi iadeli taahhütlü mektupla ihtar edilir, ihtarın tebliğinden itibaren bir ay içinde borcunu ödemeyen veya özrünü bildirmeyen üyenin kaydının silinmesi veya özrünün kabulü hususunda şube yönetim kurulu karar verir. Bu şekilde kaydı silinen üye, geçmiş ve birikmiş aidatlarını ödemesi halinde şube yönetim kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir. ONURSAL ÜYELİK : MADDE 19 : Dernek ve üyelerine maddi ve manevi büyük yardım ve hizmetleri geçenlere, şubeler, Şube Yönetim Kurulu kararı ile ilgilinin izni alındıktan sonra, onursal üyelik payesi ve belgesi verirler. Onursal üyeler, bu maksat için özel olarak açılacak kayıt defterine işlenir. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü olmayıp diledikleri takdirde ödeyebilirler. Genel Kurul toplantılarında söz hakkına sahip olmakla beraber oylamaya katılamazlar. -3- BÖLÜM - IV DERNEĞİN ORGANLARI VE KURULUŞU MADDE 20 : Derneğin Organları ve Kuruluşu : a. Organlar; (1) Genel Kurul, (2) Yönetim Kurulu, (3) Denetleme Kurulu, (4) Yüksel Disiplin ve Disiplin Kurulu, b. Kuruluş; (1) Genel Merkez, (a) Yönetim Kurulu, (b) Denetleme Kurulu, (c) Yüksek Disiplin Kurulu (2) Şubeler, (a) Yönetim Kurulu, (b) Denetleme Kurulu, (c) Şube Disiplin Kurulu GENEL MERKEZ GENEL KURULU : MADDE 21 : Genel Merkez Genel Kurul toplantıları Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki çeşittir. Toplantılar Ankara’da yapılır. a. Genel Merkez Olağan Genel Kurulu üç yılda bir MAYIS ayında toplanır, Genel Merkez Genel Kurulu, zorunlu nedenlerle Genel Kurul toplantılarını bir ay evvel veya sonraya alabilir. Genel Merkez Genel Kurulu toplantı tarihini en geç üç ay evvel Şubelere bildirir. b. Olağanüstü Genel Kurul : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki hallerde yapılır. (1) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile, (2) Genel Merkez Denetleme Kurulu kararı ile, (3) Derneğe kayıtlı üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile yapılır. (4) Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, Son halde Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu, son Olağan Genel Kurul delegeleri ile yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, karar tarihinden veya isteme ıttılaından itibaren 30 gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Bu süre sonuna kadar çağrı yapılmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. MADDE 22 : Genel Merkez Genel Kurulu aşağıdaki delegelerden oluşur : a. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri. b. Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulu Üst Kurul Delegeleri. c. Kurucu Üye ve Onursal Üyeler: Genel Kurul toplantısının başlayabilmesi için kanunda öngörülen çoğunluk bakımından yoklamaya dahil değildirler. Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri kayıtlı bulundukları şube genel kurullarınca delege seçilmemiş olsalar dahi, Genel Merkez Genel Kurulunda hazır bulunurlar. Oy kullanma hakkına sahiptirler. İmzalı delege yoklamasına da dâhil edilirler. MADDE 23 : Genel Merkez Genel Kurul toplantılarına katılacak Şube delegelerinin seçimi a şağıdaki esaslar dahilinde yapılır. Genel Kurulda oy sahibi üye sayısı ne olursa olsun, Şube Başkanı ve Yönetim ile Denetim Kurulu üyelerinden başka, beher fazla 200 üye için bir delege, başka beher her 200 fazla üye için bir delege daha seçer. (Örneğin : 201 üye için 1 delege ,401 üye için 2 delege…) MADDE 24 : Genel Merkez Yönetim Kurulu tüzük hükümlerine göre Genel Kurula katılmaya hakkı olanların Adı, Soyadı ve Sıra Numaraları yazılı ve imza yerleri bulunan listelerini hazırlar. Genel Kurula katılmaya hakkı olanlar, en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri de belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteyle veya yazılı ya da elektronik posta ile ikinci bir bildirim yapılarak üyelere duyurulur, ikinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. MADDE 25 : Genel Merkez Genel Kurulu, salt çoğunluğun huzuru ile toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Merkez Genel Kurulu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. MADDE 26 : Toplantının Yapılış Usulü : -4- a. Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeler, isim listesindeki adlar hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Bu yazılı yoklamaya göre yeter sayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir. Toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. b. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki sekreter seçilir. Genel Başkan, Yönetim, Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulunda olanlar ile delege olmayanlar divana seçilemezler. c. Genel Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ç. Gündemin kabulünden sonra, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından sunulan Hesap Raporu (Bilanço ve Kati Hesap Cetveli) ile gelecek döneme ait iki yıllık Tahmini Bütçe ve Genel Kurula sunulan yazılı dilekçeleri incelemek üzere üç ile beş kişiden müteşekkil komisyonla seçilir. Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının Çalışma Raporları ile Hesap Komisyonu Raporu okunup müzakere edildikten sonra Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası ayrı ayrı olmak üzere oya sunulur. Gündemdeki bütün maddeler sıra ile müzakere edilerek karara bağlanır. d. Toplantının sonunda Başkan, Yardımcısı ve Sekreterler tutanak ve belgelerin her sayfasını imzalayarak, imza mukabilinde yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim eder. GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ : MADDE 27 : Genel Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek organı olup, Dernekle ilgili her hususta kanunlara aykırı olmayan kararları almaya yetkilidir. Genel olarak, görev ve yetkileri şunlardır. a. Başkanlık Divanının çalışma komisyonlarını Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurullarının Asil ve Yedeklerini Seçmektir. Üyesi bulunduğu yurt içi Federasyonun Genel Kurul Toplantılarında Derneği temsil edecek derneğin üyelerini seçmek veya bu konuda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. Dış münasebetlerde temsil edecek delege veya temsilcileri seçmek. b. Genel Kurul gündemini değiştirmek. c. Genel Merkez Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu Çalışma ve Hesap Raporları ile Tahmini Bütçeyi incelemek. ç. Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrasını oylamak. d. Tahmini Bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek. e. Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Genel Merkez Genel Kuruluna sunulan meseleleri karara bağlamak. Üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek. f. Karar ittihazı için Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmuş konuları müzakere ederek karara bağlamak. g. Kanunların izin verdiği taşınmazların satın alınması veya satılmasına karar vermek veya bu hususta Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. ğ. Kanun ve Yönetmeliğin sınırı içinde ve gerekli izin alınarak yurtdışı dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek. h. Yurtiçi Federasyonlara katılmak veya ayrılma hususunda karar vermek. ı. Tüzükte yapılması gereken değişiklikleri görüşerek karara bağlamak ve 2847 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde yürürlüğe konulması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. i. Derneğin Feshine karar vermek. j. Genel Merkez Yönetim Kuruluna şube açma kapatma yetkisi verilip verilmemesini karara bağlamak. k. Dilek ve temennileri müzakere ve karara bağlamak. l. Tüzüğün 4’üncü Maddesine istinaden kurulmuş bulunan yardımlaşma sandığının Genel Merkezce her yıl verilecek Fon miktarını tespit etmek, yardımlaşma sandığının faaliyet raporunu ve hesap raporlarını tasdik ve onaylamak, Tahmini Bütçesini görüşmek ve karara bağlamak. GENEL MERKEZ GENEL KURUL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ : MADDE 28 : Genel Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri Şunlardır : a. Toplantıyı Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olarak ve adaletçe yönetmek. b. Gündemi uygulamak, c. Düzen ve sükuneti sağlamak, müdahaleleri önlemek. ç. Oylamaları düzenlemek, gözetmek, saymak ve saydırmak, sayımları denetlemek. d. Tutanakları kontrol, belgeleri muhafaza etmek, e. Toplantı düzenini bozanlara haksız müdahalelerde bulunanlara, seçime fesat karıştıranlara ceza uygulamak, Başkan toplantı düzenini bozan, çalışmaları aksatan, müdahalede bulunan, kararları dinlemeyen, fesat karıştıranları önce ihtar eder, gerektiğinde sözünü keser, direnenleri gündemin o maddesi veya Genel Kurul kararı ile toplantı süresince dışarı çıkarır. OY VE OYLAMA : MADDE 29 : Genel Kurul toplantılarına katılacak her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâlet ile oy kullanılamaz. Kararlar toplantıda bulunanların salt çokluğu i|e alınır. Tüzük değişiklikleri, Derneğin feshi, federasyonlara katılma veya ayrılma oylamalarında üçte iki çoğunluk gerekir. Seçim oylamaları gizli yapılır, gizli yapılan seçimlerde, Genel Kurul Başkanlığınca dağıtılan damgalı oy pusulaları ve zarf kullanılır. Damgasız zarf ve oy pusulaları geçerli sayılmaz. Oyların sayımı, Divan Başkanının nezareti altında Başkanlık Divanı veya seçilen bir komisyon tarafından yapılır. Netice hakkında tanzim edilen tutanak Divan Başkanına verilir ve Divan Başkanı sonucu Genel Kurula açıklar. -5- İbra oylamasında Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri oylarını kullanamazlar. Herhangi bir delege kendisi ile ilgili oylamaya katılamaz. Gerektiğinde Divan Başkanı Kendisini dışarı çıkarır. ORGANLARA ÜYE SEÇİMİ : MADDE 30 : Genel Merkez Genel Kurulu, derneğe kayıtlı oy hakkına sahip üyeler arasından : a. Bir Genel Başkan, b. On iki Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, aynı sayıda yedeğini, c. Üç Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi, aynı sayıda yedeğini, ç. Üç Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, aynı sayıda yedeğini seçer, Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilir, Asil Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler göreve çağrılır. Bundan sonra üye tam sayısı yarıdan aşağı düşerse Dernekler Kanunundaki hükümler uygulanır. Yönetim, Denetleme Kurullarına seçilen Asil ve Yedek Üyelerin Kimlikleri ve Adresleri, seçimi izleyen 30 gün içinde en büyük Mülki Amirliğe yazı ile bildirilir. B Ö L ÜM - V ORGANLARIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU : MADDE 31 : Genel Merkez Yönetimi, Genel Kurulun seçtiği bir Genel Başkan ile 12 üyeden oluşur, ilk toplantılarında; a. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından 2'nci Başkanı ve 4 Genel Başkan Yardımcısını seçer. b. Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi aralarında 1 Genel Sekreter ve 1 Genel Muhasip üye ve 1 Mutemet üye seçer. Üyeler arasında işbölümü yapılabilir. Boşalan üye yerine yedek üye çağırılır. c. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 13 Asil ve 12 Yedek üyeden olmak üzere, Genel Merkez Genel Kurulunca gizli oy, açık tasnif esaslarına göre üç yıl için seçilir. ç. Genel Merkez Yönetim Kurulu: 1 Genel Başkan, Bir 2'nci Başkan, 4 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel sekreter, 1 Genel Muhasip, 1 Mutemet üye ve 4 üyeden oluşur. MADDE 32 : Genel Merkez Yönetim Kurulu, toplantı gün ve zamanını önceden kararlaştırır. Zorunlu olmadıkça toplantıların arası bir aydan fazla uzatılamaz. Başkan ivedi hallerde kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantı gündemi önceden üyelere yazılı olarak bildirilir. Salt çoğunluğun hazır bulunmasıyla toplantı açılır. Görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Kararlar salt çoğunluk ile verilir. Oy eşitliği olursa Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır. MADDE 33 : Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyeye iadeli taahhütlü mektupla ihbar yapılır. Müteakip toplantıya katılamaz veya özrünü bildirmezse istifa etmiş sayılır. Toplantıya katılmayacak üye mazeretini önceden bildirir. MADDE 34 : Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Özet Olarak Şunlardır. a. Derneğin Genel Merkez Genel Kurulunun direktif, karar ve devrettiği yetkiler, Kanun ve Tüzük hükümleri çerçevesinde Yönetmek ve Amaca ulaşması yolunda gayret ve faaliyet göstermektir. b. Kanun, Yönetmelik ve Tüzüğün ön gördüğü defter ve kayıtları tutmak. c. Dernekte ücretli olarak istihdam edilen personelin ücret dahil her türlü husus ve özlük işlerini kapsayan özel bir yönetmelik hazırlamak, Genel Kurulun onayına sunmak. ç. Gelirleri tahsil etmek ve usulüne uygun harcamaları yapmak. d. Genel Merkez Genel Kurulundan alınacak yetki ve kanuni koşulları yerine getirmek suretiyle Şubeler açılmasına yardımcı olmak ve Şube Kurullarına yetki belgesi vermek. e. Resmi Makam, Kurum ve Kuruluşlar ile Derneğe ait işlerle ilgili ilişkileri sürdürmek. Mali ve İdari kararları uygulamak, f. Derneğin yayınlarını yönetmek, g. Şube Başkanlıklarında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olmak, ğ. Bildiri ve Tüzük değişikliklerini süresinde ilgililere bildirmek, ilan etmek. h. Diğer dernekler ile işbirliği yapmak, Genel Merkez Genel Kurulunun Federasyonlara katılma veya ayrılma hakkındaki kararlarını uygulamak. ı. Şube Yönetim Kurullarının tahmini bütçelerini inceleyip gerekli değişiklikleri yaparak Genel Kurula sunmak üzere 15 gün içinde şubelere iade etmek. i. Şubelerin ve temsilciliklerin sorumluluk sınırı ve alanlarını tayin ve tespit etmek. j. Mensubu bulunduğu Federasyon organlarında derneği temsilen görev yapacak üyeleri tespit etmek. k. Genel Merkez Genel Kurul hazırlıklarını (Çağrı, Delege Listesi, Çalışma ve Hesap Raporlarını, Tahmini Bütçe varsa Tüzük Tadil teklifleri, karar ittihazı istenen konular vs.) zamanında tamamlamak ve uygulamak. l. Derneğe ait gayrimenkul ile tahsisli büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek. (Bu konu ile ilgili bilumum mevzuatı kapsayan özel bir Yönetmelik hazırlar ve yürürlüğe koyar.) m. Kamu, Özel ve Tüzel kişilerden Derneğe yapılacak her türlü hibe ve yardımı kabul etmek. n. Onursal Üyelik için yapılacak teklifleri tetkik ile karar vermek. o. İmza sirküleri, Derneği Temsil vs. hususlarında kendi bünyesinde bir veya birkaç üyeye yetki vermek. ö. Genel Merkez Genel Kurulunda yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslekleri ile adreslerini mahallin Mülki Amirine bildirmek ve DERBİS sistemine girmek. p. Genel Merkez Genel Kurulunda alınan kararlar ile Tüzük değişikliğinin 2847 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde yürürlüğe konulması için girişimde bulunmak ve tadil edilen maddelerin tadil edilmiş şekillerini, yeni seçilen Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulları üyelerinin adlarını Genel Kurulu takip eden 15 gün içinde Şube Başkanlıklarına -6- bildirmek. r. Bütçenin müsaadesi nispetinde işlerin tedviri için ücretli Müşavir, Memur ve Müstahdem almak, s. Dernek için yararlı gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak. ş. İç Hizmet Yönetmeliği hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak. GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU : MADDE 35 : Genel Kurulun seçtiği 3 kişiden oluşur. İlk toplantılarında kendi aralarında 1 Başkan seçerler. Düzenleyecekleri çalışma programına göre, kurul olarak veya münferiden görev yaparlar. Görevleri: Derneğin bütün çalışma ve işlemlerini aşağıda gösterilen hususlarda Tüzük, Kanun ve İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre en az üç ayda bir denetler. Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. a. Yönetim Kurulu faaliyetleri ile ilgili alınmış bulunan kararların uygunluk derecesi ve uygulanıp uygulanmadığını, toplantıların zamanında yapılıp yapılmadığını, yazı ve kayıt işlemlerinin usulüne uygun olup olmadığını ve Tüzükte öngörülen defterlerin tutulup tutulmadığını, b. Üye aidatlarının ve sair gelirlerin tahsilatına ait makbuzların kayıt defterlerine uygunluk derecesini, hesap kayıtlarının evrakı müsbitelere uygunluğunu ve ilgililerce imzalanıp imzalanmadığını, harcamalar mevzuunda Yönetim Kurulu Kararı bulunup bulunmadığını, kasa ve banka mevcutlarının ve demirbaşların kayıtlara uygun olup olmadığını, teftiş eder ve neticeyi Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. c. Daha önce Yönetim Kuruluna verilen raporlarda gösterilmiş bulunan hata, noksan ve usulsüzlüklerin giderilip giderilmediğini kontrol etmek, gerekirse Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak. ç. Zimmet ve ihtilas gibi hallerde, durumu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek üzere Yönetim Kuruluna rapor vermek, Yönetim Kurulunca gereği yapılmadığı takdirde direkt olarak Cumhuriyet Savcılığına götürmek, d. Dönem sonunda Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak raporunu hazırlamak ve Genel Kurul toplantılarından 20 gün evvel Yönetim Kuruluna vermek. Denetlemelerde ilgililerce kendilerine her türlü kolaylığın gösterilmesi ve yardımcı olunması mecburdur. GENEL MERKEZ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU : MADDE 36 : Genel Merkez Genel Kurulunun seçtiği 3 üyeden oluşur. İlk toplantılarında aralarında bir Başkan, bir Sekreter seçerler. Boşalan üyelerin yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Kararlar çoğunlukla verilir. GÖREVLERİ : a. Şube Disiplin Kurullarının ceza kararlarına yapılan itirazlar ile direkt olarak kendilerine intikal eden disiplin konularını inceleyerek karara bağlamak, b. Faaliyet dönemine ait Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak raporunu hazırlamak ve Genel Merkez Genel Kurul toplantısından 20 gün evvel Genel Merkez Yönetim Kuruluna vermek. Yukarıdaki paragraf hükmü Şubelerin kendi bünyelerinde aynen uygulanır. DİSİPLİN KURULUNA VERİLMEYİ İCAP EDEN HALLER : MADDE 37 : Derneğe üye kabulünü önleyen durum ve eylemler ile : a. Şehitlerin, Harp ve Vazife Malullerinin, Üyelerinin onurlarını kırıcı ve küçültücü, konuşma davranış ve eylemleri tespit edilenler, b. Üyeler ve görevlilere haksız ve yersiz isnatlarda bulunanlar, kişilik hakkına saygı göstermeyenler, c. Dernek aleyhine faaliyette bulunanlar, dirlik ve düzeni bozanlar, ç. Görev ve Yetkilerini kötüye kullanan, Kanun, Dernek, Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun davranmayanlar ile derneği zarara sokanlar, cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilir. CEZA TÜRLERİ : MADDE 38 : Üyelere, eylemlerine uygun aşağıdaki cezalar uygulanır. a. Yazılı ihtar, b. Görevden uzaklaştırma, c. Üyelikten çıkartılmak üzere yönetim kuruluna sevk, ç. Süreli üyelikten uzaklaştırma (Üyeyi 6 ay, 1 yıl ve 3 yıl olmak üzere üyelikten uzaklaştırma), eylemleri suç sayılanlar hakkında Kanuni hükümler uygulanır, USÛL : MADDE 39 : Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarını aşağıdaki usuller çerçevesinde yürütür. a. Şikayetler ve ceza talepleri Şube Yönetim Kurullarına yapılır, Yönetim Kurulları konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder. Yüksek Disiplin kurulu inceler. Cezayı gerektiren bir sebep tespit ederse, yazılı ve sözlü savunmasını yapmak için, şikâyet edilene yazılı tebligat yapar, konuyu süresi içinde karara bağlar bu karar gerekçesiyle beraber Yönetim Kuruluna tebliğ edilir. Yönetim Kurulu kararı ve gerekçesini şikâyet eden ve edilene tebliğ eder, kararın tebliğinden itibaren 30 gün zarfında şikâyet eden ve edilen tarafından itiraz edilmeyen karar kesinleşir. Zamanında itiraz edildiği takdirde, mesele Şube Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Merkez Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Üyelikten çıkartılmak üzere yönetim kuruluna sevk işlemi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulunca onaylanırsa nihai karar için Genel Merkez Genel Kuruluna intikal ettirilir. b. Şikayet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Yüksek Disiplin Kurulu Başkan veya Üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel Merkez Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. (Şikayet edilen şahıs, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.) Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulunca hakkında ceza verilenler, bu karara 30 gün zarfında itiraz ettikleri takdirde, -7- mesele Genel Merkez Genel Kuruluna intikal ettirilir. Ancak, mezkûr şahıs hakkında alınan karar "Görevden Uzaklaştırma" veya “Üyelikten Çıkartılmak Üzere Yönetim Kuruluna Sevk İşlemi” ise, Genel Merkez Genel Kuruluna kadar görevinden istifa etmiş addolunur. Fakat Dernek üyelik sıfatını muhafaza eder, Genel Merkez Genel Kurulunun alacağı karar, dava hakkı mahfuz olmak kaydı ile nihai ve kesindir. c. Yüksek Disiplin Kurullarına tevdi edilen işler en geç iki ay içinde karara bağlanır. ç. Hiçbir kimse hakkında, yazılı savunması alınmadan ceza kararı verilemez. Ancak, Yüksek Disiplin Kurulunun vaki davetine icabet etmeyenler, ifade vermekten içtinap edenler hakkında gıyabı karar alınabilir. Mezkûr şahıs hakkında "Üyelikten Çıkartılmak Üzere Yönetim Kuruluna Sevk" kararı alınmadan önce üyelikten istifa etmiş olsa dahi, Yüksek Disiplin Kurulu işlemi devam eder ve alacağı karar muteberdir. "Üyelikten Çıkartılmak Üzere Yönetim Kuruluna Sevk" kararları, Genel Başkanlıkça gereği için şubelere yazılı olarak bildirilir, d. Yüksek Disiplin Kurullarınca verilen ihtar cezalarına itiraz edilemez. GENEL BAŞKAN : MADDE 40 : Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. İta amiridir. Bulunmadığı zaman 2’nci Başkan vekâlet eder. Genel Başkanın Görev ve Yetkileri : a. Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek, b. Şubeler arası çalışmaları koordine etmek. c. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. ç. Dernek ile Resmi Makam, Kurum ve Kuruluşlar arasında işlem ve temasları sürdürmek. d. Dernek yazılarını imzalamak, e. Derneğe ilişkin konular hakkında beyanat vermek, basın toplantısı yapmak veya bu konuda yetki vermek, Genel Başkan, muvakkat ayrılışlarında kendisine vekâlet etme hususunu 2’nci Başkana yazılı olarak bildirir. Genel Başkanlığın ölüm, istifa vs. gibi sebeplerle boşalması halinde, yedekten sırada olan üye alındıktan sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi arasında 1 Genel Başkan, Genel Başkanda İkinci Başkanı ve 4 Genel Başkan Yardımcısını seçer. GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ : MADDE 41 : Genel Sekreter, ücretli personelin amiridir. İş taksimi yapar, görev verir. Bundan başka; a. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, b. Kararları Karar Defterine yazıp hazır bulunan üyelere imzalatmak, c. Derneğe ilişkin yazıları hazırlayıp parafe etmek ve başkana sunmak, ç. Karar, Üye Kayıt, Gelen ve Giden Evrak ve Tüzüğün gereği olan Defter ve Kayıtların muntazam tutulması ve saklanmasını sağlamak, d. Gelen evrakı numaralayıp Genel Başkana sunduktan sonra Giden evrakın suretini dosyalarında saklamak, e. Ücretli Personelin özlük işlerini ve sicillerini düzenlemek, f. Genel Merkez Genel Kurul toplantılarından evvel ve sonra yapılacak tüm işlere ait faaliyetlerin noksansız yürütülmesi için gereken bir muhtıra hazırlamak ve Genel Başkanı zamanında ikaz etmek, GENEL MUHASİP GÖREV VE YETKİLERİ : MADDE 42 : Genel Muhasip Üye, Muhasebeyi Umumiye Kanunu ile Yönetmelikler ve Tüzüğün öngördüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Bilanço Defter kayıtlarının tutulması ve muhafazasından sorumludur. Bundan başka; a. Önceki Yönetim Kurulundan Demirbaş Eşya, Makbuz, Fatura ve Muhasebeyle ilgili Gelir, Gider, Bütçe, Kesin Hesap ve Bilançoya ilişkin defter ve kayıtları tutanakları teslim almak, b. Gelir, Gider, Bütçe, Kesin Hesap, Bilanço Defter ve Kayıtları, Makbuz ve Faturaları, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak tutmak ve saklamak. Bu görevlerin tedviri için sorumluluk kendi uhdesinde kalmak kaydı ile tayin edilen personeli sevk ve idare etmek, c. Tahsilat ve Harcamaları kayıtlarına geçmek, tahsil makbuzlarını ve suretlerini veya dip koçanlarını saklamak, ç. Tahsilatın, Tüzüğün ön gördüğünden fazlasını bankaya yatırmak, d. Gelir ve harcamalarla ilgili yazıları hazırlayıp parafe etmek, e. Banka muamelelerinde, tahsilat ve harcamalarda 2’nci imza yetkisi kullanmak, f. Muhasebede görevli personeli denetlemek, görev vermek, g. Genel Kurula sunulmak üzere, devresine ait Bilançoyu ve müteakip döneme ait Tahmini Bütçeyi hazırlamak, ğ. Talep halinde mali durum hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, h. Şubelerin göndereceği Muhasebe evrak ve cetvellerini tetkik ve Genel Başkana arz etmek, ÖZEL GÖREVLER : MADDE 43 : Yönetim Kurulları, dernek işlerinin yürütülmesi için, üyelere ve personele belirli görevler verebilir. Görevin sınırı ve yetkileri yazı ile ilgililere tebliğ edilir. Tevzif edilen kişi veya kurum, neticeyi yazılı bir raporla bildirir. ŞEREF GÜNÜ : MADDE 44 : 26 Ağustos Derneğin ÖZEL ŞEREF GÜNÜ'dür. Yönetmeliğe uygun biçimde törenle kutlanır. ŞUBELERİN KURULUŞU : MADDE 45 : Genel Merkez,Yönetim Kurulu kararı ile gerektiği yerlerde şubeler açabilir. Bu amaçla Yönetim Kurulunca Yetki Belgesi verilen en az üç (3) kişi tarafından Şube açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, Kurucuların Adı, Soyadı, Baba adı, Doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı, tabiatı, Şube Merkez adresi yazılır ve yazıya Dernek Tüzüğünden iki adet yetki belgeleri eklenir. Ancak, kayıtlı üye sayısı Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üye tam sayısının beş katını bulmayan yerlerde -8- Şube açılamaz. Şube Organları : a. Şube Genel Kurulu, b. Şube Yönetim Kurulu, c. Şube Denetleme Kurulu, ç. Şube Disiplin Kurulu, ŞUBE GENEL KURULU : MADDE 46 : Şube Genel Kurulları ile ilgili hususlar. a. Şube Genel Kurulları Olağan toplantılarında, Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadır. Bu nedenle, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurul tarihini şubelere en geç 3 ay önceden bildirir. b. Şube Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı ve Tüzük Hükümlerine göre toplantıya katılma hakkı olan üyeler ile Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinden oluşur, c. Şubelerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılmaya hakkı olan üyelerin listesinin hazırlanması, gündemi, çağrı, ertelenmesi ve çalışmaları, karar, oylama ve sayımda Genel Merkez Genel Kurul usulleri uygulanır. ç. Şube Genel Kurulları Şube Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeleri ve yedekleri seçer, d. Şubeler, Genel Kurul toplantılarının bitiminden en geç 30 gün içinde aşağıdaki belgeleri Genel Merkeze gönderirler, (1) Gazete ilanı, (2) Üyelere Yapılan Çağrı Yazısı, (3) Toplantıya Katılan Üyelerin imza listesi, (4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, (5) Denetleme Kurulu Faaliyet ve Hesap Raporu, (6) Şube Organlarına Seçilen Üyelerin Listesi, (7) Genel Merkez Genel Kuruluna gönderilecek Şube Delegelerinin Asil ve Yedeklerinin Listesi, (8) Bilanço ve Kesin Hesap, (9) Hesap Komisyonu Raporu, (10) İmzalı Genel Kurul Tutanağı, (11) Üç Yıllık tahmini bütçe, Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul sonuç bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından Mülki idari Amirliğine bildirilir. e. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulları Üyeleri ve Onursal üyeler Şube Genel Kurulları toplantısında her konuda söz alabilir iseler de (Kayıtlı bulundukları şubeler hariç) oy kullanamazlar. ŞUBE BAŞKANI : MADDE 47 : Şube Genel Kurulları tarafından seçilir. Görev ve Yetkileri şube ile sınırlı olarak Genel Başkanın aynıdır. ŞUBE YÖNETİM KURULU : MADDE 48 : Şube Yönetim Kurulları, Başkan Dahil 5 Üyeden oluşur, iş bölümü görevleri, çalışması, Şube ile sınırlı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulunun aynıdır. (Genel Kurulca Başkan dâhil 5 Asil 5 Yedek Üye seçilir.) ŞUBE DENETLEME KURULU : MADDE 49 : 3 Kişiden oluşur, ilk toplantılarında kendi aralarında 1 Başkan seçerler, boşalanın yerine sıradaki yedek üye çağrılır, düzenleyecekleri çalışma programına göre kurul halinde veya münferiden görev yaparlar (Genel Kurulca 3 Asil 3 Yedek üye olarak seçilir.) Görevleri : Genel Merkez Denetleme Kurulunun aynıdır. En geç 3 Ayda bir denetleme yapar ve sonucunu Şube Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir. Dönem sonunda Genel Kurula sunulacak raporu hazırlar ve 20 gün evvel Şube Yönetim Kuruluna verir. ŞUBE DİSİPLİN KURULU : MADDE 50 : Şube Disiplin Kurulu Şube Genel Kurulunca seçilen 3 Kişiden oluşur, ilk toplantılarında aralarında bir Başkan bir sekreter seçerler. Boşalanın yerine sıradaki yedek üye çağrılır. (Genel Kurulca 3 Asil 3 Yedek üye olarak seçilir.) Görevleri : Şube Yönetim Kurulu kanalı ile kendilerine intikal ettirilen disiplinle ilgili konuları inceleyip karara bağlamaktır. Görevini Tüzüğün 36, 37 ve 39’uncu maddelerindeki hüküm ve esaslara göre ifa eder. BÖLÜM - VI İŞLEMLER, KAYITLAR, DEFTERLER MADDE 51 : Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Defter ve Kayıtlarının düzenli olmasını sağlar. Her üç ayda bir şubelerden mizan cetvellerini ve demirbaş girdi ve çıktılarına ait liste ve muhteviyatını Genel Merkez ve şube için ayrı ayrı tutulacak muhasebe ve demirbaş cetvellerine geçirilmesini sağlar. Bu suretle, Şubelerin para ve mal varlığını yakından takip eder ve kontrol altında tutar, ayrıca şubelerin bilumum idare, Muhasebe ve Muamelat teşkilatını kurar. Genel Merkez ve şubeler Kanunun öngördüğü işletme veya bilanço esasına uygun olarak muhasebe sistemini yürütürler. -9- MADDE 52 : Dernek işlerinin yürütülmesinde aşağıda gösterilen defterlerin Genel Merkez ve Şubelerce tutulması, saklanması ve denetimde hazır bulundurulması mecburi ve kanun gereğidir. a. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar: (1) Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararın altı, Başkan ve Üyelerce imzalanır. Muhalefet şerhleri, kendilerince imza bloğu altında belirtilir. (2) Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlikleri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır. (3) Evrak Kayıt Defteri : Gelen-Giden evraklar, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrak kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. (4) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. (5) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. (6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Dernek gelirleri alındı belgeleri 5 yıl süre ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar : (1) (a) fıkrasının 1, 2, 3 ve 6’ncı bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan şubeler de tutarlar. (2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanuna istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. (c) Bu madde de yazılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. (ç) Bağış ve aidat toplayacak kişi ya da kişiler dernek Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Bir sureti dernekler birimine verilir. MADDE 53 : Üye Kayıt Defteri, İşler, Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri Sekreter Üye veya sorumluluğunda; GelirGider Defteri, Kesin Hesap, Bütçe Bilanço Defteri, Demirbaş Defteri Muhasip üye veya onun sorumluluğunda; Ücretli Personel tarafından tutulup saklanır. BÖLÜM - VII MALİ HÜKÜMLER MADDE 54 : Ana Kurallar : a. Harcamalar Genel Kurulca Kabul edilmiş Tahmini bütçe sınırları içinde yapılır. Genel Kurulun Bütçe onayı ile Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, fasıllar arasında aktarma yapılabilir. b. Yönetim Kurulu kararı olmadıkça harcama yapılamaz. Ancak acele hallerde ihtiyacı karşılamak için Genel Başkan ve Şube başkanlarının harcama yetkilerinin miktarını Genel Kurul tespit eder. Yetkisini kullanan Başkan, ilk toplantıda belgelerini ibraz ederek mahsup yapmadıkça harcama yetkisini ikinci kez kullanamaz. c. Genel Merkez ve Şubelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için kasada bulundurabilecekleri para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulunca belirlenir. ç. Faturasız, belgesiz harcama ve makbuzsuz tahsilat yapılamaz. d. Muhasiplik ile Vezne ( Kasa) işleri aynı kişinin uhdesinde birleştirilemez. e. Şubeler, Gayrimenkullerinin büyük onarım masrafları için Genel Merkezden müsaade almak mecburiyetindedir. f. Tüzük ve İç Yönetmelik Hükümlerine uymamak, görevini ihmal veya yetkisini kötüye kullanmak gibi sebeplerle derneği zarara sokan Yönetim ve Denetleme Kurulları ile söz konusu zararın sorumlusu olan kişi veya kişiler yapılan zararı ödemek zorundadırlar. Ödemeyenler hakkında Kanuni işlem yapılır. MADDE 55 : Yolluk ve Harcırahlar Cari Harcırah Kanununun hükümlerine göre birinci derecedeki Devlet memurlarına verilmekte olan harcırah üzerinden hesap edilir. Şayet bu harcırah kifayet etmiyorsa Genel Merkez Genel Kurulunun Genel Merkez Yönetim Kuruluna vereceği yetkiye istinaden artırılabilir. Yurt dışı seyahatler Kara, Hava ve Deniz Taşıtları ile Yurt içi seyahatler Kara ve Deniz yolu ile yapılır. Ve yolluklar mer'i tarifeleri üzerinden ödenir. Acil hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile uçakla yapılabilir. MADDE 56 : Genel Merkez ve Şubelerin organlarına seçilen üyeler, görevlerini fahri olarak yürütürler ancak : a. Görevleri ile ilgili olarak yaptıkları yol ve diğer zaruri masraflar yazılı ve mümkünse belgeli beyanlarına müsteniden kendilerine ödenir. b. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarında vazife taksimi neticesinde, deruhte ettikleri görevleri icabı, Yönetim Kurulu toplantıları dışında devamlı olarak dernekte bulunması gereken ve tespiti Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelere yol masrafı ve bir öğün iaşe bedeli karşılığı olarak, O ayda yürürlükte olan brüt asgari ücretin 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5'ini geçmemek üzere Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda deruhte ettikleri görevlere göre huzur hakkı (zaruri masraf) ödenir. c. Genel Merkez Genel Kurul toplantılarına katılan (Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde ikamet edenlerden gayri) delegeler; Genel Merkez ve Şube organlarında görevli olup, taşrada ikamet edenlerden görev ile ilgili toplantılara katılan üyelere; dernekle ilgili her hangi bir görevin ifası için Genel Merkez ve Şube Yetkililerince Belediye hudutları dışındaki mahallere yazılı emirle ve görevli olarak gönderilen personele; Yurtdışındaki toplantılara gönderilecek kişi veya delegasyon üyelerine (Mali Mükellefiyetin Derneğe ait olması halinde) 55’inci Madde hükümlerine göre yolluk ve Harcırah ödenir. ç. Şube Genel Kurul toplantıları için üyelere yapılacak yazılı çağrı üzerine kayıtlı bulundukları şubelerin Genel Kurul -10- Toplantılarına taşradan gelecek üyeler ile, çağrı üzerine Genel Merkez Genel Kuruluna Ankara dışından gelerek katılan fahri üyelere dernekçe yolluk ve harcırah ödenmez. MADDE 57 : Şubeler bütün giderlerini kendi gelirlerinden karşılar. Bu nedenle bütçelerinde: a. Genel Merkez, Şubelerden gelecek Genel Merkez hisselerini Muhammen Bütçelerinde gelirler bölümünde ve şubelere yapacakları yardımları giderler bölümünde ödenek koymak suretiyle. b. Şubeler, Genel Merkezden gelecek yardımları gelirler bölümünde Genel Merkeze yapacakları transfer miktarlarını gider bölümünde belirlemek zorundadır. MADDE 58 : a. Mevcut durumdaki gayrimenkul ve büfelerden elde edilecek kira ve benzeri gelirler ile giderler Genel Merkeze aittir. b. Genel Merkezin 6-7 Mayıs 2006 tarihinde yapılan 12’nci Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle şubelerin kendi imkanları ve girişimleri ile aldıkları gayrimenkul ve büfelerin mülkiyeti Genel Merkeze ait olup, kira, reklam ve benzeri gelirleri ile giderleri şubelere aittir. Genel Merkezin mülkiyetinde şube kullanımında olan gayrimenkullerin şubelerin kamu veya vakıf gayrimenkullerine uygun şartlarda taşınması durumunda kira geliri şubeye aittir. MADDE 59 : Genel Merkez ve Şube Başkanlıklarının bütçe dönemi 1 Ocak olup, bütçeler aşağıdaki şekilde hazırlanıp onaylanır. a. Genel Merkez Bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Genel Merkez Genel Kurulunca aynı veya değiştirilerek onaylanır. b. Şube Bütçeleri, Şube Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay evvel Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Tetkiki ve bütçeye konacak üye sosyal yardım ödeneğinin tespiti için Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkez, Üye Sosyal Yardım Ödeneğini tespit ve bütçe üzerinde yapacağı değişiklikleri gerekçeli bir yazı ile en geç Şube Genel Kurul toplantısından 20 gün evvel iade eder. Şube Genel Kurulları bu bütçeyi aynen veya değiştirerek (Şubeler arasında eşitliğin bozulması için Sosyal Yardım Ödeneği hariç) kabul eder. c. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Bütçelerinde yer alacak Üye Sosyal Ya rdım Ödeneklerinin miktarlarını bütün şubelere kayıtlı üye adedini göz önüne alarak tespit eder. MADDE 60 : Hesaplar ve Cetveller : Şubeler, hesaplarına ait Hesap Cetvellerini her üç ayda bir bütçe başlangıç dönemlerine göre çıkarır ve gelecek üç aylık gelir ve giderlerini gösterir bir cetvel ile birlikte 20 gün içinde Genel Merkeze gönderir. BÖLÜM - VIII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER DIŞ MÜNASEBETLER : MADDE 61 : Dernek, Merkezi Paris'de bulunan "DÜNYA ESKİ MUHARİPLER FEDERASYONU" ile ilişkilerini kanun hükümleri dahilinde ve gerekli izinler alınarak sürdürür, çalışmalarına katılır. Bu maksatla: a. Dış Münasebetlerde Derneği temsil edecek delegeleri, lisan bilen üyeler arasından, Genel Merkez Genel Kurulu seçer. b. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dış toplantılar zuhur ettikçe her defasında . (1) Toplantıya katılıp katılmamaya, (2) Toplantıya katılmaya karar verilmesi halinde de kaç kişi ile katılınacağına, (3) Katılacak kişi veya kişilerin, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen delegelerden hangileri olacağına, karar verir. c. Derneği görevli olarak Dış Münasebetlerde temsil eden kişi veya delegasyon, dönüşte Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Başkanlığa yazılı bir rapor vermek zorundadır. MADDE 62 : Genel Merkez Genel Kurulunca, derneğin feshine karar verilmesi halinde, bütün mal varlığı, 2847 sayılı Kanunla kurulan derneklerden amacına en yakın olan dernek ya da derneklere intikal eder. YAYIN : MADDE 63 : Derneğin Yayınları Genel Merkez Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır. Yayınlarda, Derneğin Amacı ile ilgili konulara ağırlık verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı alınmadan her hangi bir bildiri, beyanname veya belgeli yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. Şubelerin basın toplantısı yapabilmesi dernek Genel Merkezinden alınacak izne tabidir. Bu hususla ilgili faaliyetler, Dernekler Kanununun ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır. MADDE 64 : Bu Tüzükte Özel Hüküm Bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Dernekler ile ilgili hükümleri uygulanır. -11- DERNEK KURUCU ÜYELERİ ADI VE SOYADI DOĞUM YERİ-TARİHİ MESLEĞİ-SİCİLİ TABİYETİ 1. Cemal TÜFEKÇi ERZİNCAN-1312 E.Hâk.Tuğg.-311-482 T.C. 4.Cad. No:146/4 Bahçelievler/ANKARA 2. Nurettin BlLGEN MALATYA-1340 E.Hv.Kur.Alb.-1943-54 T.C. Yalı Cad. Eken Apt. No:408/13 Karşıyaka/İZMİR 3. Ahmet PINARCI VAN-1330 E.Per.Alb.-937-Top.209 T.C. Tuncer Sk. No:15/5 Maltepe/ANKARA 4. İ.EtemTÜREL ALTINDAĞ-1335 E.P.Üstğm.-941-B/206 T.C. Tepebaşı Destan. Sk.No:1/6 Keçiören/ANKARA 5. A.Kemal YERGÜN ORDU-1931 E.Hv.Plt.Ustğm.-954-103 T.C. Havacılar St. B.BIok.No:4/13 Demetevler/ANKARA 6. Ercüment ÇiFTÇi İZMİT-1928 E.Hv.Plt.Üstğm.-940-85 T.C. Dalyan Evleri Dalyan/MUĞLA 7. İsmail AKTAŞLI KESKİN-1951 Harp Malulü Er T.C. 4.Cad. No:92/3 Demetevler/ANKARA 8. Davut DEMiR BİRECİK-1337 Vazife Malulü Er T.C. Ortatepe Mah. Görgülü Sk. No:46/9 Saimekadın/ANKARA 9. Muzaffer LEBLEBİCİ BURDUR-1337 E.Hv.Plt.Astsb.-942-2566 T.C. 1735 Sk. No:208/5 Bostanlı/Karşıyaka/IZMlR 10. Mehmet KARABULUT ARDEŞEN-1926 V.Malulü Sivil Memur T.C. Güvenlik Cad. No:69/6 A.Ayrancı/ANKARA 11. Mehmet ALTUNAY ERMENEK-1950 Harp Malulü Er T.C. Arjantin Cad. Halıcı Sk. No:8/8 G.Osmanpaşa/ANKARA 12. Osman AKAN MUCUR-1936 Vazife Malulü Er T.C. 31. Sk. Bahar Sitesi D-Blok No:11 Ümitköy/ANKARA 13. Hayri ERYÜREK ANKARA-1931 Harp Malulü Er T.C. Yalçınkaya Mah. Başkaya Sk. No:46 Kayabaşı/ANKARA 14. Hüsamettin ÖZTÜRK KEMALİYE-1937 Vazife Malulü Er T.C. Dutluca Nahiyesi Adak Köyü Kemaliye/ERZiNCAN 15. Cevdet DOĞAN MAHMUDİYE-1934 Vazife Malulü Yd.Tğm. T.C. Yenimahalle 846 Sk. No:13 Didim/AYDIN 16. Ali ÖNCÜ PERTEK-1331 V.Malulü Astsb.- 936-1839 T.C. Büyükkayaş Mah. Kayaş Cad. 68 Sk. No:4 Kayaş/ANKAR