MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL VE ASKERÎ ÖĞRENCİ TEMİN FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL VE ASKERÎ ÖĞRENCİ

TEMİN FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

28 Eylül 2021 Tarih Ve 31612 Sayılı Yönetmelik Değişikliği İle Millî Savunma Bakanlığı Personel Ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde Şehit Gazi Kontenjan Oranları Bildirilmiştir.

 

28 Eylül 2021 SALI

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 31612

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL VE ASKERÎ ÖĞRENCİ

TEMİN FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Temini yapılacak personel ve askerî öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilecek personel ile Millî Savunma Üniversitesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında eğitime alınacak askerî öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca ihtiyaç duyulan personel sayıları Bakanlığa bildirilir.

b) Temin edilecek personel ve askerî öğrenci sayısı, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsangücü Planına uygun şekilde hazırlanan ilgili kuvvet komutanlıkları temin ve yetiştirme planları ile kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları ve Millî Savunma Üniversitesinin ihtiyaç/kapasitesi göz önünde bulundurularak her dönem için sınıf ve varsa branş bazında, öğrenim durumlarına göre Bakanlık tarafından her kuvvet komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir.

c) Askerî personel temini kapsamında şehit ve gazilerin eş ve çocukları Bakanlık tarafından yapılan veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resmi kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında belirtilen merkezi sınavda aldıkları puanlarına yüzde on eklenerek değerlendirmeye alınırlar. Bu şekilde çağrı baraj puanını geçen adaylar seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olarak şehit ve gazilerin eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilenler arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilir. Askerî öğrenci temini kapsamında giriş koşullarını taşıyan şehit ve gazi çocukları Bakanlık tarafından yapılan veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resmi kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında belirtilen merkezi sınavda aldıkları puanlarına yüzde on eklenerek değerlendirmeye alınırlar. Bu şekilde çağrı baraj puanını geçen adaylar seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olanlar yerleştirme aşamasında ÖSYM tarafından belirlenen ön lisans ve lisans baraj puanlarını almak şartıyla Bakanlık tarafından belirlenen yerleştirme puanının yüzde doksanını alanlardan belirlenen okul kontenjanının en fazla yüzde beşine kadarı ilgili okula yerleştirilir. Bu bent hükümleri sadece;

1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askerî personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askerî personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, eş ve çocukları hakkında uygulanır.

ç) Devlet memuru ve işçi temin faaliyetine başvuran şehit ve gazi eş ve çocukları için (c) bendi hükümleri uygulanmaz. Devlet memuru ve işçi temin faaliyetine başvuran şehit ve gazi eş ve çocukları hakkında ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

  • Etiketler:
Paylaş