MALULİYET TESPİT SEVK İŞLEMLERİ

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SAYI : 56766929-113/1150

KONU : Maluliyet tespiti işlemleri 8 EKİM 2013

GENELGE (2013/37)

5510 sayılı “ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ” Kanunu’ na dayalı olarak yürürlükte olan “ Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ” 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete ’ de yayımlanmış olup, 01/09/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte; 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hususlar devam etmekte olup, çalışma gücü kaybı tespitine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. Yeni yönetmeliğe bağlı olarak değiştirilen Genelge hükümleri aşağıda yer almaktadır.

1 – SİGORTALILARIN MALULİYET TESPİTİ

    1. Sevk İşlemleri

Sigortalıların malul oldukları iddiası ile müracaatları üzerine, sosyal sigortalar yönünden istenilen şartlara haiz olanlar, ikamet ettikleri illerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversitesi hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden herhangi birine , bunların hiçbirinin bulunmaması halinde İl merkezlerinde bulunan sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerine sevk edilir.

Ancak belgelenmek kaydı ile sigortalıların hastalıklarından dolayı takip ve tedavilerinin yapıldıkları yerler Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversite hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden biri ise öncelikle hastanelere sevk yapılır.

Yine belgelenmek kaydı ile; sigortalının herhangi bir devlet hastanesi veya kurumca yetkilendirilmiş hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmeti sunucularının yoğun bakımda tedavisi devam etmekte ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşımakta ise; bu hastanelere sevk edilir ve söz konusu hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporları Kurum sağlık kurullarınca değerlendirmeye alınır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(c9 bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlileri hakkında herhangi bir nedenle doğrudan kendilerinin veya kurumlarının müracaat ve sevkleri üzerine düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının değerlendirmeye alınmasında, sigortalıların yetkili hastanelere Kurumca sevk edilmiş olma şartı aranmaz. Yine, personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam edip etmediğinin tespitine ilişkin olarak, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmiş raporların incelenmesinde de sevk şartı aranmaksızın kamu görevlilerinin maluliyet tespit işlemi Kurum sağlık kurulunca yapılır.

Kanunun Geçici 18 nci maddesinde sayılanlardan Primsiz Aylık kapsamında bulunanların maluliyet tespit işlemlerinde esas alınmak üzere ve yukarıdaki esaslar dahilin de yapılır.